Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Publikacja

Więcej o Publikacji

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach informatyki

Współpraca nauczyciela z uczniem na lekcjach informatyki jest bardzo ważną i trudną umiejętnością. Informatyka różni się od innych przedmiotów, gdyż bazuje na nieustannym korzystaniu z komputera. Posiadanie własnego komputera stawia ucznia, w procesie dydaktycznym, w dużo lepszej sytuacji od reszty. Uczeń taki może znacznie odbiegać pozio-mem od swoich rówieśników. Jego umiejętności i wiedzę musimy zatem właściwie wykorzystać; można go potraktować jak partnera w rozwiązywaniu problemów. Wtedy poczuje, że jest szanowany i doceniany zarówno przez nauczyciela, jak i rówieśników z klasy. Korzyści są obopólne – nauczyciel zyskuje partnera, uczeń zaś otrzymuje wysokie oceny. Uczniom zdolnym musimy jednakże proponować zadania o podwyższonym stopniu trudności. Powinniśmy ich zachęcać do wspólnego pokonywania rozmaitych trudności, jakie na-potykamy podczas codziennej pracy z komputerem. Instalacja nowych urządzeń, konfigu-racja sieci, opracowywanie rozbudowanych arkuszy, likwidowanie usterek, znajdowanie nowych rozwiązań – to zadania, w których zdolniejsi uczniowie mogą uczestniczyć.

Uczeń mniej zdolny musi poczuć w nauczycielu osobę przyjazną, która nie strofuje go za mniejsze możliwości. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której uczeń taki czuje się zawstydzony i boi się poprosić o powtórne wyjaśnienie zadanej mu czynności. Dobrym pomysłem na wyrównywanie poziomu wiedzy pomiędzy uczniami są wspólne quizy. Nauczyciel organizuje zabawę w zadawanie pytań uczniom zdolnym przez uczniów słabszych. Dokonuje podziału zespołu uczniowskiego na dwie grupy, z których jedna zadaje pytania, a druga od-powiada. Celem takiej zabawy jest pobudzenie aktywności ucznia i kształtowanie u niego umiejętności swobodnego i precyzyjnego zadawania pytań. Nauczyciel ocenia zarówno po-ziom i zasadność zadawanych pytań, jak i trafność odpowiedzi. Przedmiotem takiej zabawy mogą być również zadania i ćwiczenia. Należy pamiętać o bardzo ważnej roli nauczyciela, który cały czas kieruje poprawnym przebiegiem quizu. Takie formy pracy integrują zespół, uatrakcyjniają lekcję oraz utrwalają wiedzę z danego bloku tematycznego. Po zakończeniu zajęć tego typu nauczyciel zobowiązany jest do docenienia – przez wystawienie ocen – aktywności uczestników jednej i drugiej grupy.

Do artykułu dołączamy materiały w formie prezentacji PowerPoint.

Galeria

Załącznik

Słowa kluczowe

Metodyka, informatyka, uczeń zdolny, uczeń słaby, różnicowanie wymagańInformacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc